Konsultacje indywidualne poprzedzające egzamin językowy

 

Studentowi, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, JCJ oferuje możliwość rozliczenia przedmiotu w programie studiów poprzez zdawanie egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszego skonsultowania się z lektorem. 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku jest to forma powtarzania kursu językowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach trzeciego stopnia. 

 

Student może przystąpić do egzaminu językowego, o ile wyrazi na to zgodę jego wydział lub instytut macierzysty. Egzminy z języka angielskiego przeprowadzane są na poziomach wyższych (od B2), natomiast z innych języków (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski) również na poziomach niższych (od A1). Szczegółowe informacje o dostępności egzaminów na danym poziomie znajdują się w części "Wymagania do egzaminu". 

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

 

  • uzyskać zgodę Dziekana lub Dyrektora Instytutu potwierdzoną na podaniu;wzór podania 

  • dokonać wpłaty 200 zł za możliwość odbycia konsultacji przedegzaminacyjnej. Prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej przysługuje każdemu studentowi, który zarejestruje się na egzamin poprzez złożenie wymaganego podania w sekretariacie JCJ, jednakże uczestnictwo w niej nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. Rezygnacja z prawa do konsultacji przedegzaminacyjnej nie zwalnia studenta z obowiązku wniesienia opłaty.

 

Informacje dodatkowe:

 

Każdy student po zgłoszeniu się do sekretariatu JCJ otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, który będzie mógł zobaczyć również na stronie USOSweb. 

Płatności można dokonać także kartą płatniczą/kredytową w sekretariacie JCJ.

W nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu należy złożyć podanie wraz z dowodem wpłaty w sekretariacie JCJ przy ul. Krupniczej 2.

Trzy dni przed egzaminem należy sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie JCJ dokładny termin i miejsce egzaminu. Informacja zamieszczana jest również na stronie www.jcj.uj.edu.pl w zakładce Aktualności.

Wymagana jest odrębna zgoda Dziekana lub Dyrektora Instytutu na przystąpienie do każdego terminu egzaminu. 

Każde przystąpienie do egzaminu jest płatne osobno. Wysokość opłaty na dany rok akademicki reguluje zarządzenie Rektora UJ.

Terminy konsultacji ogłaszane są na początku roku akademickiego. Na konsultacje należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu JCJ UJ. 

 

Informacje o egzaminie:

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej zostają dopuszczeni  studenci, którzy z testu pisemnego otrzymają co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza niezaliczenie części pisemnej i powoduje wpis oceny niedostatecznej (2.0) do systemu USOS.

Nieprzystąpienie do części ustnej egzaminu (po zaliczeniu części pisemnej) powoduje utratę terminu i konsekwencje z tego wynikające, czyli niezaliczenie egzaminu.

 

Terminy