Warunki zaliczenia lektoratu

1. Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę.

2. Obowiązuje zasada sekwencyjności

Obowiązuje zasada sekwencyjności, tzn. student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry.

3. Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia

Zakres materiału oraz wymogi zaliczenia są podane przez lektora prowadzącego do trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć.

Studenci są zobowiązani do zapoznania się z następującymi dokumentami na stronie:

Zaleca się również zapoznanie z zakładkami:

Programy lektoratów i egzaminy są zgodne ze skalą referencyjną Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

4. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:

 1. Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
 2. Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić:
  • dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze),
  • trzy spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (30 lub 60 godz. w semestrze).
 3. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.

5. Formy zaliczenia mogą się różnić w poszczególnych semestrach i obejmują rozwiązywanie kilku z podanych niżej zadań sprawdzających:

 • rozumienie tekstu pisanego
 • rozumienie ze słuchu
 • użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne)
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
 • umiejętność opisania informacji przedstawionej w formie graficznej, obowiązkowa do przetestowania raz w ciągu kursu
 • umiejętność wygłaszania prezentacji (maksymalnie 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia w semestrze)
 • umiejętność tłumaczenia
 • umiejętność rozumienia języka w oparciu o kontekst historyczny (w przypadku języków klasycznych)

6. Lektor może  przyznać do 10 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach

Możliwość taka istnieje jedynie wówczas, jeśli student uzyskał wcześniej wymagane 60% punktów potrzebnych do zaliczenia semestru.

8. Skala ocen

Oceny na zakończenie semestru wystawiane są według następującej skali:

0-59% - niedostateczny

60-67% - dostateczny

68-75% - dostateczny plus

76-83% - dobry

84-91% - dobry plus

92-100% - bardzo dobry

9. Student może starać się o zdobycie zaliczenia w następujących trzech terminach

 • w trakcie semestru
 • w sesji po danym semestrze
 • w sesji poprawkowej po danym semestrze lub w przypadku semestru zimowego, w czerwcu albo we wrześniu.

Oceny z zaliczenia i egzaminu końcowego są wpisywane do systemu USOS natychmiast po uzyskaniu ich przez studenta.

Jeżeli student nie podejdzie do zaliczenia, do systemu zostaje wpisane NZAL.

10. Zatwierdzanie protokołów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2014 r. protokoły zaliczenia przedmiotów mogą być zatwierdzone w systemie USOS w terminie 10 dni od zakończenia sesji poprawkowej. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wpisywanie do USOS ocen i zaliczeń uzyskanych przez studentów.

11. Zaliczenie lektoratu w przypadku pobytu na stypendium zagranicznym

Student, który w trakcie kursu przebywa na stypendium zagranicznym prze jeden lub dwa semestry, powinien przed wyjazdem skontaktować się ze swoim lektorem aby ustalić warunki uzyskania zaliczenia. Możliwości są następujące:

 • student zalicza materiał zrealizowany z grupą (testy, prezentacja, praca pisemna). Formę i zakres ustala lektor.
 • student przedstawia swojemu lektorowi dokument poświadczający zaliczenie na ocenę co najmniej jednego przedmiotu wykładanego w języku nauczanym na lektoracie. Ocena ta powinna być wyrażona stopniem lub punktami procentowymi. Przed wpisaniem zaliczenia lektor prowadzący może dodatkowo zalecić przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej.

Aby podejść do egzaminu w JCJ student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie semestry kursu.

O zaliczeniu lektoratu na podstawie egzaminu zdanego w  innej uczelni za granicą decyduje Jednostka Macierzysta, zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów UJ.